Maak Ruimte! brengt mens en organisatie tot bloei

Organisatieontwikkeling

Missie MaakRuimte!
MaakRuimte! wil mensen in organisaties helpen:
Het talent van elke medewerker en leidinggevenden ontsluiten is onze essentie. Ons bestaansrecht is dat we die unieke talenten herkennen, erkennen en beschikbaar maken en verzilveren in resultaten en innovaties ten dienste van de organisatie. Op duurzame wijze. Hiermee ontstaat een persoonlijke, echte organisatie die aanspreekbaar is, net als de mensen daarbinnen en de dienstverlening naar klanten.

Teamontwikkelingsvisie: Een mens leert doordat hij zichzelf ziet via de ogen van de ander. Door de krachten, kennis en kunde in teams te verbinden ontstaat een veel groter beeld van wat gaande is. Door perspectieven te leren verbinden, leert een team haar plek in de keten in te nemen ten dienste van de klanten. Voorbij te snelle oplossingsgerichte voorstellen die vaak weer andere problemen creëren. Het team leert dus onderlinge verschillen te waarderen en diversiteit te benutten.

 


Samenvatting van ons aanbod Teamontwikkeling

In deze tijd werken veel medewerkers in (multidisciplinair) teamverband samen aan een dienst of product. Iedereen wil graag prettig samenwerken in een team. Toch worden we allemaal wel eens geconfronteerd met spanningen, irritaties en frustraties. De één werkt hard, de ander loopt de kantjes ervan af. Of vanuit verschillende vakgebieden gelden andere talen en verstaan de teamleden elkaar daardoor niet altijd. Of de één is vooral gericht op het snelle resultaat, de ander op de lange termijn relatie. Het is een kunst apart om met veel verschillende mensen samen te werken aan eenzelfde doel. In de omgang met elkaar ontstaan altijd vaste patronen. Deze patronen kunnen ongezond en/of niet doelmatig zijn. Voor teamleden is het moeilijk om hier zicht op te krijgen en om er wat aan te veranderen. Het heeft het meeste effect als zo’n veranderingsproces gecoacht wordt. MaakRuimte! speelt maximaal in op wat nodig is voor het specifieke team. Doordat we kijken naar wat nodig is in de praktijk wordt het beste resultaat behaald. 

Onze visie is dat het gaat om het vergroten van het zelfsturend vermogen van een team. Wij spiegelen waardoor teams zichzelf zien functioneren; op het niveau van de taak (in haar context) en de samenwerking (herkennen van patronen). Vervolgens richten wij ons met het team op het inzetten van ieders kwaliteiten en het ontwikkelen van samenwerkingsafspraken die zowel het team als de te behalen resultaten dienen.

De kleurentaal van Management Drives of Insights biedt houvast bij het herkennen en bespreken van ieders kwaliteiten.
Samenwerking begint bij vertrouwen geven en betrouwbaar zijn. Vertrouwen ontstaat bij echt contact tussen mensen; echt luisteren en oprechte interesse in de behoefte van de ander, en vooral ook weten wat je eigen behoefte is, jezelf zijn en kennen. Dit vormt de basis van duurzame relaties.

Onze specialismen
Wij zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld:
1. Opstarten van teams. 
2. Conflicten binnen teams.
3. Teams in een turbulente context
4. Samenwerken tussen teams (binnen de organisatie)
5. Ketensamenwerking (buiten de organisatie)

Onze werkwijze
Een teamontwikkeltraject kent drie fasen:

Analysefase
Een teamanalyse brengt de sterke en kwetsbare kanten van het team in kaart. Dit wordt gedaan door een persoonlijk gesprek met alle teamleden en hun leider(s). Vervolgens bespreekt het team samen een zelfgekozen onderwerp, waarbij hun interactie wordt geobserveerd. Op basis van deze informatie volgt terugkoppeling. Daarin vindt u:
• analyse van sterke en kwetsbare kanten
• beschrijving van knelpunten
• voorstel voor verbetering en interventie

Interventietraject
Het team en haar leider(s) gaan onder leiding van een professionele teamcoach aan de slag om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Op basis van de teamanalyse wordt een interventietraject voorgesteld. Meestal bestaat dit programma uit 2-3 trainingsdagen en 2-3 sessies “training op het werk” bij een bestaande vergadering. Verder gaat aandacht uit naar het vrij kunnen bewegen in interactiestijl, in plaats van vasthouden aan ineffectieve patronen.
Bij afronding van het interventietraject heeft ieder teamlid een aantal concrete leerpunten en aandachtspunten.

Implementatie
Na ongeveer twee maanden vindt een follow-up sessie plaats van een dag. Hierin vertellen de deelnemers hoe ze in de praktijk aan de slag zijn gegaan met hun leerpunten. Evenals in het interventietraject vindt ter plekke training en bijsturing plaats.

Resultaat
Na afloop van een teamontwikkelingstraject is het resultaat:
• Positieve, inspirerende samenwerking
• Vaardigheden om negatieve energie te hanteren
• Toegenomen zelfvertrouwen
• Vaardigheden in probleemoplossend vermogen
• Verbeterde productiviteit

Onze tools
We gebruiken de voor de hand liggende teamtheorie van Tuckman en Hersey & Blanchard voor teamontwikkeling en leiderschapsstijl. We zullen op eenvoudige wijze een scan uitvoeren om te bepalen in welke ontwikkelingsfase de groep zich bevindt. We zullen vooraf per mail de vragen opsturen zodat we met de uitkomsten aan het werk kunnen.  
Afhankelijk van de uitkomsten kunnen we meerdere instrumenten inzetten. Wij werken veel met standaard instrumenten als Belbin, Management Drives en Insights.
We hebben ook een speciale eigen tool ontwikkeld waarmee we op een eenvoudige manier de volwassenheid van de samenwerking tussen contractpartijen kunnen meten en bespreken. 
De volwassenheid van deze specifieke samenwerkingen kent 4 niveaus: Het basisniveau van een samenwerking richt zich op de prijs, daarna op de kwaliteit, vervolgens is de samenwerkingsvorm een partnership met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een specifieke taak en tot slot de strategische overeenkomst gericht op samenwerking ook in de toekomst. 
De tool bestaat uit 24 vragen die door iedereen apart worden ingevuld. De uitkomsten worden geaggregeerd waarmee het niveau van samenwerking wordt bepaald. Samen met de teamcoach wordt het niveau van samenwerking besproken en kunnen verbeteracties worden gedefinieerd om de samenwerking direct en in de praktijk te verbeteren.

Onze doelgroepen
Teamontwikkeling kan gegeven worden aan allerlei soorten teams zoals: management teams, projectteams, productieteams, contractteams, multidisciplinaire teams. Teamontwikkeling is bedoeld voor teams die vastlopen in hun samenwerking óf hun stijl van samenwerken willen verbeteren teneinde effectiever te zijn.

Kosten
Teamontwikkeling wordt gegeven door professionele teamcoaches met opleiding en ervaring in de systeemtheorie en conflictbemiddeling.  
We zijn Stir, NOBCO en the CTI International (Coaches Training Instituut) gecertificeerd en NLP geregistreerd by the society of NLP Master en NLP topcoaches. We borgen ons leren door klantevaluaties, onderlinge intervisie en door permanente educatie.
Kosten per persoon zijn gemiddeld en afhankelijk van groepsgrootte en de initiële kwaliteit van samenwerking tussen
€ 750,- en € 2000,-, exclusief BTW. 
Afhankelijk van het beschikbare budget ontwikkelen wij in co-creatie teamontwikkelingsprogramma’s. Ons uurtarief varieert van € 100,- tot € 200,- per uur (exclusief reis-, verblijfs-, materiaal- en kantoorkosten en externe sprekers), afhankelijk van uw vraag en de doelgroep. We zijn gewend om met budget-boxing te werken of strippenkaarten en dan binnen dat bedrag een resultaat en aanpak overeen te komen.

Voorbeelden uit onze praktijk

Auditsimulatie

Situatie: Onze opdrachtgever had initieel een vraag voor coaching van 37 medewerkers op het voeren van auditgesprekken (de afdeling was onderwerp van een internationale audit)
In co-creatie met de afdeling Opleidingen en het management hebben wij een totaal andere aanpak ontwikkeld. Met behulp van teambuilding, aikido en een game is de basis gelegd waardoor medewerkers in plaats van angst plezier gingen ondervinden aan de audit. Daarna is samen met de medewerkers en stakeholders een Auditgame ontwikkeld waarbij gedurende een hele dag op de werkvloer de audit is nagebootst. Tijdens de echte audit is door middel van Skype coaching en ondersteuning verleend aan de (individuele) medewerkers. In de woorden van onze opdrachtgever:
“Totaal anders dan de vraag, maar een schot in de roos”