Vacature Raad van Toezicht

Vacature Raad van Toezicht

Algemeen

Stichting Primair Huisartsenposten is een samenwerkingsverband van zes huisartsenposten in Midden Nederland met ongeveer 750 aangesloten huisartsen en 600 waarnemers. De huisartsenposten zijn gevestigd in Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht en Zeist. Samen verzorgen deze posten de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren en tijdens feestdagen in een verzorgingsgebied van 1,1 miljoen inwoners. Met een omzet van circa € 29 miljoen is Primair een van de grootste eerstelijns zorginstellingen in Nederland.

Bijna 750 huisartsen zijn aangesloten bij Primair. Zij worden bijgestaan door triagisten en chauffeurs en werken waar mogelijk nauw samen met de Eerste Hulp van het nabijgelegen ziekenhuis.

Elke huisartsenpost heeft een eigen management voor de dagelijkse leiding. Ondersteuning vindt plaats via het servicebureau in Utrecht (Facilitaire Zaken, Beleid, Kwaliteit, ICT, P&O, Financiële Administratie en Communicatie).

Primair heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht van vijf leden. De RvT houdt toezicht op de RvB conform de Zorgbrede Governancecode.

Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggenspraak. Kritisch afstandelijk optreden is alleen mogelijk wanneer de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn, zowel ten opzichte van de Raad van Bestuur, als de organisatie, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van deelbelangen.

Collegiaal functioneren

De leden moeten in staat zijn als een team te functioneren. Diversiteit is daarbij belangrijk. Diversiteit komt echter alleen tot z’n recht in een inbedding van goede en zakelijke onderlinge verhoudingen. De Raad van Toezicht moet als eenheid optreden. Consensus is een vereiste en een lid met een minderheidsstandpunt zal zich moeten neerleggen bij een meerderheidsbesluit.

Kritisch en reflectief vermogen

Om de kritische en reflectieve opstelling mogelijk te maken, moet binnen de Raad voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig zijn. Het gaat daarbij niet om een surplus aan kennis ten opzichte van de organisatie, maar om voldoende niveau om tegenwicht naar de Raad van Bestuur en binnen de Raad van Toezicht te kunnen bieden.

Op afstand betrokken zijn

Het gaat bij toezicht niet om de dagelijkse gang van zaken, maar om hoofdlijnen. Goed besef van de gewenste rol is cruciaal voor een effectieve samenwerking met de Raad van Bestuur. Terughoudendheid, een open vragende stijl en rolvastheid zijn noodzakelijk, mede ook omdat de bevoegdheden om de organisatie te leiden bij de Raad van Bestuur liggen.

Netwerken

Hierbij gaat het om de positie die de leden van de raad in het maatschappelijke leven innemen. Via hun eigen contacten kunnen toezichthouders de relaties met de buitenwereld onderhouden, zonder daarbij de Raad van Bestuur voor de voeten te lopen.

Overige informatie

De Raad van Toezicht vergadert zes maal per jaar. Daarnaast kan er sprake zijn van ad hoc commissiewerk. Het honorarium wordt bepaald conform de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ) inclusief reiskosten. Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Ben je geïnteresseerd?

Primair laat zich bij de invulling van deze vacatures ondersteunen door Dick Webbink, partner van MaakRuimte Als u informatie wilt hebben over de functie of de procedure kunt u met hem bellen op 06-52312622. Als u wilt solliciteren stuurt u een e-mail naar dick.webbink@maakruimte.nl met zowel een actueel CV als een korte motivatie van uw sollicitatie.

Kijk voor meer informatie op www.primair-hap.nl

Profielschets toezichthouders van Primair

Het wezen van toezicht wordt gevormd door de kritische en onafhankelijke houding die toezichthouders moeten innemen. Hierbij zijn onder meer de volgende aspecten van belang:

 • Onafhankelijkheid
 • Collegiaal functioneren en passen in het team
 • Kritisch vermogen
 • Op afstand betrokken zijn
 • Netwerken
 • Algemene eisen
 • Specifieke eisen.

Algemene eisen

 • Duidelijke affiniteit met de missie van Primair
 • Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen (landelijke en lokale politiek)
 • Actieve rol in het maatschappelijk leven
 • Kunnen fungeren als klankbord voor de Raad van Bestuur, met inachtneming van de eisen van good governance (dienstbaarheid en vermogen om te verbinden), in lijn met de Governance Code Zorg
 • Analytisch vermogen, waaronder hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Vermogen om de missie van Primair en de continuïteit van de bedrijfsvoering in een lerende organisatie te bewaken
 • Vermogen om het beleid van Primair en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • Vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke kritische en reflectieve opstelling
 • Behartigt geen (deel)belangen van andere organisaties en maakt deel uit van de Raad van Toezicht zonder last of ruggenspraak.

Specifieke eisen

Specifieke eisen (profiel: bij voorkeur huisarts)

De hoofdtaak van Primair is het leveren van acute huisartsenzorg. De relatie met de huisartsen is cruciaal voor effectief functioneren van de organisatie en de dienstverlening. Dat vereist inhoudelijke kennis van en ervaring met huisartsgeneeskunde en kennis van de cultuur en de organisatie van de huisartsgeneeskunde. Concreet stelt Primair de volgende eisen:

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de (acute) huisartsgeneeskundige zorg, bij voorkeur praktiserend huisarts
 • Bestuurlijke ervaring
 • Toezichthoudende ervaring strekt tot aanbeveling
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met wet- en regelgeving rond kwaliteit en veiligheid
 • Ervaring met veranderingsprocessen in organisaties met kennis van het complexe krachtenveld
 • Vertrouwenwekkende persoonlijkheid
 • Denkt onafhankelijk mee op strategisch niveau
 • In staat op basis van vertrouwen en tact, met behoud van distantie, waar nodig de Raad van Bestuur te adviseren
 • Niet werkzaam als huisarts op de posten van Primair (ook niet waarnemend)